ජල බිල්පත්

ජල බිල්පත්


තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුවේ කළමනාකරණ සහකාර තාක්ෂණ ඛණ්ඩය-3 සේවා ගණයෙ නඩත්තු සහකාර 111 වන ශ්‍රේණියේ තනතුර සඳහා බඳවා ගැනීමෙි සීමිත තරඟ විභාගය-2017


දැන්වීමයි: යේමනය වෙත යවන ගුවන් තැපෑල නවත්වා ඇත


අපේ සේවාවන්

මෙරට තැපෑල විදේශ තැපෑල මුදල් හුවමාරුව
මෙරට ලිපි සඳහා මුද්දර මගින් ගාස්තු පෙර ගෙවීම් කල හැක.. විශ්ව තැපැල් සංගමය එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවර්ධන අරමුදලේ මව් සංවිධානය වන අතර ,.. “මුදල් ඇණවුම” යනු කිසියම් මුදලක් තැපැල් කාර්යාලයෙන් ගෙවීම සඳහා දෙන නියෝගයකි …
පිටරට අධිවේගී තැපැල ලොජි තැපෑල මෙරට අධිවේගී තැපැල් කුරියර් සේවාව
(ඊ.එම්.එස්.) ‍සේවාව ලිපි ද්‍රව්‍ය සහ වෙළඳ බඩු තැපෑලෙන් යැවීම සඳහා … මෙම සේවාව අන්තර් ජාල ගත සේවාවක් වන අතර ඒ මගින් තැපැල් කල භාණ්ඩ වල පවත දැනගැනීම..
උපයෝජිත බිල්පත් ගෙවීම අර්ථ සාධක/ සේවක භාර කාර අරමුදල් ගෙවීම විභාග ගාස්තු ගෙවීම
විශ්‍රාම වැටුප් ගෙවීම / සමාජ සුභසාධන ගෙවීම් බැංකු සේවා ඉ ටෙලිමේල් සේවාව
ඊ චැනලින් සේවාව තැපැල් රක්ෂණ වාහන දඩ මුදල්