ගරු නියෝජ්‍ය අමාත්‍යතුමා

ගරු නියෝජ්‍ය අමාත්‍යතුමාගේ පණිවුඩය

ලාභ ඉපැයීමට වඩා සේවාව අරමුණු කරගත් එමෙන්ම අදත් එලෙසින්ම මහජනතාවට සේවාව සපයන ශ්‍රි ලංකා තැපෑල ඉපැරණි ඉතිහාසයකට උරුමකම් කියන අතර, වර්තමානය වන විට නවීන තාක්ෂණය හා අත්වැල් බැඳ ගනිමින් ඉදිරියට ගමන් කරමින් සිටී.

ඒ සඳහා ඉදිරි පියවරයන්ගේ එක් සන්ධිස්ථානයක් ලෙස අන්තර්ජාල වෙබ් අඩවියක් නිර්මාණය කිරීම තුළින් එම නවීන සේවාවන් නව මුහුණුවරකින් මහජනතාව අතරට ගෙන යාම පහසු වනු ඇත.

මහජන හිතකාමී රාජ්‍ය ආයතනයක් ලෙස වෙබ් අඩවියක් පැවතීමේ වැදගත්කම අතිමහත්ය.ඒ හරහා ජනතාවට ලබා දිය හැකි සේවාවන් ද අපමණය.මහින්ද චින්තන ඉදිරි දැක්මේ අරමුණු සාක්ෂාත් කරනු වස් මෙම වෙබ් අඩවිය මනා පිටුවහලක් වනු ඇතැයි ද, නව වෙබ් අඩවිය නිර්මාණය කිරීම තුළින් තව දුරටත් මහජනතාව අතරට යෑමට හැකි වනු ඇතැයි ද යන විශ්වාසයෙන් මාගේ උණුසුම් සුබ පැතුම් එක් කරමි.

සනත් ජයසූරිය
තැපැල් සේවා නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය