ලෝක තැපැල් දින සැමරුම-2018

144 වැනි ලෝක තැපැල් දින සැමරුම් උළෙල  ඔක්තෝබර් 09 වෙනි දින මහනුවරදී පැවැත්වේ