දැක්ම

දල විශ්ලේෂණය

අපගේ දැක්ම
“විශිෂ්ට හා කාර්යක්ෂම තැපැල් සේවාවක් ජනතාවට ලබා දීම”

අපගේ මෙහෙවර
“විශ්වාසනීය සහ උසස් ගුණාත්මක බවින් යුත් තැපැල් සේවාවක් දැරිය හැකි මිලකට ජනතාවට ලබා දීම”.

අපගේ අරමුණු

 • පාඩුව අවමකර මහජනතාවට වඩාත් ලාබදායි කාර්යක්ෂම සුහදශීලී තැපැල් සේවාවක් සැපයීම.
 • නවීන තාක්ෂණය උපායෝගී කර ගනිමින් ගෝලීය ප්‍ර‍වනතාවයන්ට ගැලපෙන පරිදි තැපැල් සේවාවන් ව්‍යාප්ත කිරීම
 • සන්නිවේදන සේවාවන් ව්‍යාප්ත කිරීමෙහිලා තැපැල් යටිතල පහසුකම් සඳහා යෝග්‍ය පරිදි ආයෝජනය කිරීම.
 • සන්නිවේදන සේවාවන් සඳහා පිරිවැය අවමකර ගැනීමට යෝග්‍ය කළමනාකරණ උපාය මාර්ග යොදා ගැනීම.
 • තැපැල් සේවාවන්හි ගුණාත්මක බව, ප්‍ර‍මිතිය සහ ප්‍ර‍වර්ධනය සහතික කිරීම.

කාර්යයන්

 • තැපැල් ක්ෂේත්‍ර‍යට අදාළ ප්‍ර‍තිපත්ති සකස් කිරීම.
 • රජයේ ප්‍ර‍තිපත්ති ක්‍රියාවට නැංවීම.
 • අමාත්‍යංශය යටතේ තිබෙන ආයතන මෙහෙයවීම සහ අධීක්ෂණය.
 • ජාත්‍යන්තර ප්‍ර‍මිතීන් සහ සමගාමී වෙමින් තැපැල් සේවාවන් පවත්වාගෙන යාම.
 • ග්‍රාමීය ප්‍රදේශවල සේවා ප්‍ර‍වර්ධනය වන වැඩසටහන් සහ ව්‍යාපෘති හඳුනාගැනීම සහ ක්‍රියාත්මක කිරීම.
 • සේවාවන්වල ගුණාත්මක බව අධීක්ෂණය සහ ඇගයීම.
 • තැපැල් ක්ෂේත්‍ර‍යේ කළමනාකරණ විගණන කාර්ය සාධනය.
 • තැපැල් ක්ෂේත්‍ර‍යට සම්බන්ධ ජාත්‍යන්තර සංවිධාන සමඟ පවත්නා සබඳතා පවත්වාගෙන යෑම සහ වැඩි දියුණු කිරීම.
 • රාජ්‍ය පෞද්ගලික සහභාගීත්වය තුළින් මහජනතාව වෙත තැපැල් සේවාව ලබාදීමට පෙළඹවීම.
 • ප්‍ර‍චාරණ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම.