සේවාවන්

තැපැල් නිෂ්පාදන

තැපැල් සේවාවන්

මුද්දර කාර්යාංශ නිෂ්පාදන

වැඩිදුර කියවීම සඳහා

 • තැපැල් මුද්දර
 • සමරු කාණ්ඩයේ මුද්දර හා නිත්‍ය කාණ්ඩයේ මුද්දර
 • මුල්දින කවර හා විශේෂ සමරු කවර
 • සිහිවටන පත්‍රිකා
 • මුද්දර මුද්‍රිත ලිපිද්‍රව්‍ය
 • මුද්දර සුරැකුම් පොත්
 • මුල්දින කවර සුරැකුම් පොත්
 • සුබ පැතුම්පත්
 • මුද්දර රැදවුම් පොත්
 • සුබ පැතුම්පත්
 • වාර්ෂික පැකට්ටු
 • තිළිණපත්
 • ජාත්‍යන්තර පිළිතුරු කූපන්පත්
 • විසිතුරු තැපැල් පත්

මුදල් ප්‍රේශන සේවා

බැංකු සේවා

රක්ෂණ සේවාවන්

සමාජ වගකීම් සේවාවන්

උපයෝගිතා බිල්පත් ගෙවීමේ සේවාව

විභාග සඳහා වන ගෙවීම්

වෙන්කිරීම් සේවා

තැපැල් පහසුකම්

 • තැපැල් පෙට්ට් හා තැපැල් මළු
 • තැපැල් නිවාඩු නිකේතන
 • තැපැල් ශ්‍රවනාගාර

තැපැල් අලෙවිසල