ලෝක තැපැල් දිනය 2015-මධ්‍යම පළාත
ලෝක තැපැල් දිනය 2015-මධ්‍යම පළාත
ලෝක තැපැල් දිනය 2015-මධ්‍යම පළාත
ලෝක තැපැල් දිනය 2015-මධ්‍යම පළාත World Post Day Celebration - 2015-Central Province
ලෝක තැපැල් දිනය 2015-මධ්‍යම පළාත

ලෝක තැපැල් දිනය 2015-මධ්‍යම පළාත