Mid Year ICT Forum
Mid Year ICT Forum
Mid Year ICT Forum
Mid Year ICT Forum

Mid Year ICT Forum

තොරතුරු තාක්ෂණ අංශය විසින් තොරතුරු සම්බන්ධීකාරන නිළධාරීන් වෙනුවෙන් සංවිධානය කරන ලද මධ්‍ය වාර්ෂික සමුළුව 2017-05-23 දින තැපැල් මූලස්ථානයේදී පැවැත්විනි