සමාරම්භක උත්සවය-නායකත්ව පුහුණු වැඩසටහන Leadership Developed Programme- under the leadership of Mr. John Samuel (President Transforming Consulting & Former Chief Postmaster General & Member of Postal Board,Government of India)
සමාරම්භක උත්සවය-නායකත්ව පුහුණු වැඩසටහන
සමාරම්භක උත්සවය-නායකත්ව පුහුණු වැඩසටහන
සමාරම්භක උත්සවය-නායකත්ව පුහුණු වැඩසටහන Additional Secretary (Development) Ministry of Posts, Postal Services & Muslim Religious Affairs - lighting the oil lamp
සමාරම්භක උත්සවය-නායකත්ව පුහුණු වැඩසටහන Postmaster General (Sri Lanka Post) - lighting the oil lamp
සමාරම්භක උත්සවය-නායකත්ව පුහුණු වැඩසටහන Postmaster General of Sri Lanka Post delivers his speech
සමාරම්භක උත්සවය-නායකත්ව පුහුණු වැඩසටහන Additional Secretary (Muslim religious affairs and Special Postal services) delivers his speech
සමාරම්භක උත්සවය-නායකත්ව පුහුණු වැඩසටහන Leadership Developed Programme- under the leadership of Mr. John Samuel (President Transforming Consulting & Former Chief Postmaster General & Member of Postal Board,Government of India)
සමාරම්භක උත්සවය-නායකත්ව පුහුණු වැඩසටහන
සමාරම්භක උත්සවය-නායකත්ව පුහුණු වැඩසටහන
සමාරම්භක උත්සවය-නායකත්ව පුහුණු වැඩසටහන
සමාරම්භක උත්සවය-නායකත්ව පුහුණු වැඩසටහන

සමාරම්භක උත්සවය-නායකත්ව පුහුණු වැඩසටහන