ජාතික වකුගඩු අරමුදල සඳහා තැපැල් සේවකයන්ගේ දිනක වැටුප පරිත්‍යාග කිරීම
ජාතික වකුගඩු අරමුදල සඳහා තැපැල් සේවකයන්ගේ දිනක වැටුප පරිත්‍යාග කිරීම
ජාතික වකුගඩු අරමුදල සඳහා තැපැල් සේවකයන්ගේ දිනක වැටුප පරිත්‍යාග කිරීම
ජාතික වකුගඩු අරමුදල සඳහා තැපැල් සේවකයන්ගේ දිනක වැටුප පරිත්‍යාග කිරීම

ජාතික වකුගඩු අරමුදල සඳහා තැපැල් සේවකයන්ගේ දිනක වැටුප පරිත්‍යාග කිරීම