පුරප්පාඩු පිරවීම්

තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුවේ කළමනාකරණ සහකාර තාක්ෂණ ඛණ්ඩය-3 සේවා ගණයෙ නඩත්තු සහකාර 111 වන ශ්‍රේණියේ තනතුර සඳහා බඳවා ගැනීමෙි සීමිත තරඟ විභාගය-2017
නිවේදනය- (සිංහල)
සහ ආදර්ශ අයදුම්පත්‍රය -(සිංහල)

නිවේදනය- (දෙමළ)
සහ ආදර්ශ අයදුම්පත්‍රය -(දෙමළ)