දැන්වීම්

තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුවේ කළමණාකාර සහකාර තාක්ෂණික නොවන ඛණ්ඩ 2 සේවා ගණය (උපතැපැල් ස්ථානාධිපතිවරුන්) සඳහා වූ 1 වන කාරයක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය -2016 (2017)
නිවේදනය- (සිංහල)
සහ ආදර්ශ අයදුම්පත්‍රය -(සිංහල)

නිවේදනය- (දෙමළ)
සහ ආදර්ශ අයදුම්පත්‍රය -(දෙමළ)