දේශීය තැපෑල

දේශීය තැපෑල

තැපැල් මුද්දර ඇලවීම මගින් හෝ තැපැල් මුද්රාම යන්ත්රක භාවිත කර මෙරට තැපැල් භාණ්ඩ වලට තැපැල් කිරීමේදී මෙරට තැපැල් භාණ්ඩ සඳහා ගාස්තු ගෙවිය හැක.
මෙරට ලිපි සාමාන්යැ ලිපි සහ ව්යාගපාරික ලිපි ලෙස කොටස් දෙකකට බෙදනු ලබන අතර ග්රෑම් 20 ක උපරිමයක් දක්වා ඇති ලියුම් පමණක් සාමාන්යා ලිපි ඝණයට වැටෙන අතර ඒ සඳහා අය කරනු ලබන ගාස්තුව වන්නේ ග්රෑම් විස්සක් දක්වා රු 10.00 කි.
ග්රෑම් 20 ට වැඩිවන ලිපි සියල්ලක්ම ව්යාපපාරික ලිපි ඝණයට වැටෙන අතර මෙම ගාස්තු යටතේ යැවිය හැකි උපරිම බර කිලෝ ග්රෑම් 2 කි. මෙම ලිපි සඳහා අය කරන ගාස්තු බර අනුව විවිධ වේ. (ගාස්තු සොයන්න)
ලිපිතැපෑලෙන් යැවිය නොහැකි කිසියම් තැපැල් භාණ්ඩයක් එසේ තැපැල්කර තිබී හමුවුහොත් එය පාර්සල් තැපෑලෙන් යැවිය හැකි නම් එය පාර්සල තැපෑලට හරවා රෙගුලාසිවලට පටහැනිව තැපැල්කල පාර්සලයක් සේ සලකා අධිභාර අයකර එය ඉදිරියට යවනු ලැබේ.

Normal Post
Letters

The postage on inland letters shall be prepaid by means of postage stamps affixed or impressed by a stamping die or franking machine.
The rates of postage on inland letters forwarded by means of road or surface transport shall be Rs.5.00 per 30 grams or part thereof.
Any article found in the letter post which may not be transmitted thereby shall, if admissible as a parcel, be transferred to the parcel post and surcharged at parcel rates of postage as a parcel irregularly posted.

Registered Post

Registration makes the transmission of an article more secure, as it passes through the hands’ of postal officers under special precautions. But the Post Office is not responsible for the loss of a registered article, or to any damage to the contents during transmission through the post. The risk of injury is diminished by the use of registration envelopes (sold at all Post Offices).

Parcel Post
Postage

The rate of postage on parcels is Rs.5.00 for the first 250 grams, and part thereof , up to a maximum weight of 10 kg. The fixed fee for the Parcels is Rs.10.00. Parcels must be fully prepaid.
Contents
Anything may be sent in a parcel, excepting articles the transmission of which is prohibited. A parcel may contain one (but must not contain more than one) written communication of the nature of a letter, or having the character of a personal communication provided that the communication is addressed only to the addressee of the parcel itself.

ලොජි තැපෑල

මෙරට අධිවේගී තැපැල් කුරියර් සේවාව

මෙරට අධිවේගී තැපැල් කුරියර් සේවාවේ පවත දැනගැනීමේ සේවාව අන්තර් ජාල සම්න්ධ සේවාවක් වන අතර එමගින් කිසියම් පුද්ගලයෙකුට ඔබ විසින් යවන ලද භාණ්ඩ වල පවත දැන ගැනීමේ පහසුකම ලැබෙනු ඇත. මෙම සේවාව මගින් ගණුදෙනුකරුවන්ට තම භාණ්ඩ ලබන්නාවෙත භාරදුන් බව හෝ නොදුන් බව දැනගැනීමට හැකියාව ඇත.

උපයෝගීතා බිල්පත් ගෙවීම

අර්ථ සාධක/ සේවක භාර කාර අරමුදල් ගෙවීම

විභාග ගාස්තු ගෙවීම

විශ්‍රාම වැටුප් ගෙවීම / සාමාජ සුභසාධන ගෙවීම්

බැංකු සේවා

දෙමුහුන් විදුලි පණිවුඩ සේවාව (හයිබ්රිනඩ්)