වර්ගය තෝරන්න සියල්ල 1 2 3
2018 නව අවුරුදු සමාරම්භක උළෙල-තැපැල් මූලස්ථානය

2018 නව අවුරුදු සමාරම්භක උළෙල-තැපැල් මූලස්ථානය

ලෝක තැපැල් දිනය 2017

ලෝක තැපැල් දිනය 2017

ජල බිල්පත් ගෙවීමේ සේවාව ඇරඹීමේ අවස්ථාව

ජල බිල්පත් ගෙවීමේ සේවාව ඇරඹීමේ අවස්ථාව

ජල බිල්පත් බාර ගැනීම සඳහා වන ගිවිසුම් අත්සන් කිරීම

ජල බිල්පත් බාර ගැනීම සඳහා වන ගිවිසුම් අත්සන් කිරීම

Mid Year ICT Forum

Mid Year ICT Forum

ගණකාදිවරුන දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන-පේරාදෙණිය අධ්‍යාපන විද්‍යා පීඨය

ගණකාදිවරුන දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන-පේරාදෙණිය අධ්‍යාපන විද්‍යා පීඨය

2017 නව අවුරුදු සමාරම්භක උළෙල-තැපැල් මූලස්ථානය

2017 නව අවුරුදු සමාරම්භක උළෙල-තැපැල් මූලස්ථානය

ලෝක තැපැල් දින සැමරුම් උළෙල-අනුරාධපුරය තැපැල් සංකීර්ණය- 2016

ලෝක තැපැල් දින සැමරුම් උළෙල-අනුරාධපුරය තැපැල් සංකීර්ණය- 2016

ලෝක තැපැල් දිනය – 2016

ලෝක තැපැල් දිනය – 2016

UPU Congress 2016

UPU Congress 2016

ඇමතුම් මධ්‍යස්ථානය විවෘත කිරීමේ උත්සවය-තැපැල් මූලස්ථානය

ඇමතුම් මධ්‍යස්ථානය විවෘත කිරීමේ උත්සවය-තැපැල් මූලස්ථානය

2016 නව අවුරුදු සමාරම්භක උළෙල

2016 නව අවුරුදු සමාරම්භක උළෙල

Marketing Management Programme

Marketing Management Programme

ලෝක තැපැල් දිනය – 2015

ලෝක තැපැල් දිනය – 2015

විදේශ මුදල් හුවමාරු සේවාව ආරම්භ කිරීම

විදේශ මුදල් හුවමාරු සේවාව ආරම්භ කිරීම

සමාරම්භක උත්සවය-නායකත්ව පුහුණු වැඩසටහන

සමාරම්භක උත්සවය-නායකත්ව පුහුණු වැඩසටහන

මුද්දර නිකුත් කිරීම -150 සැමරුම – කොළඹ නගර සභාව

මුද්දර නිකුත් කිරීම -150 සැමරුම – කොළඹ නගර සභාව

මුද්දර නිකුත් කිරීම – ඇන්ටන් චෙකෝෆ්ගේ ශ්‍රි ලංකා සංචාරය සැමරුම

මුද්දර නිකුත් කිරීම – ඇන්ටන් චෙකෝෆ්ගේ ශ්‍රි ලංකා සංචාරය සැමරුම

ඉමදුව නව තැපැල් කාර්යාලය විවෘත කිරීම

ඉමදුව නව තැපැල් කාර්යාලය විවෘත කිරීම

මුද්දර නිකුත් කිරීම-කේ.ආර් රවීන්ද්‍රන්

මුද්දර නිකුත් කිරීම-කේ.ආර් රවීන්ද්‍රන්

ජාතික වකුගඩු අරමුදල සඳහා තැපැල් සේවකයන්ගේ දිනක වැටුප පරිත්‍යාග කිරීම

ජාතික වකුගඩු අරමුදල සඳහා තැපැල් සේවකයන්ගේ දිනක වැටුප පරිත්‍යාග කිරීම

ලෝක තැපැල් දිනය 2015-මධ්‍යම පළාත

ලෝක තැපැල් දිනය 2015-මධ්‍යම පළාත

mBillionth සම්මාන ප්‍රධානෝත්සවය

mBillionth සම්මාන ප්‍රධානෝත්සවය

Stamps

Stamps