වර්ගය තෝරන්න සියල්ල 1 2 3
ෆෙයා ෆස්ට් රක්ෂණ සේවාව ආරම්භ කරන ලද අවස්ථාව-මූලස්ථාන තැපැල් කාර්යාලය

ෆෙයා ෆස්ට් රක්ෂණ සේවාව ආරම්භ කරන ලද අවස්ථාව-මූලස්ථාන තැපැල් කාර්යාලය

ලෝක තැපැල් දිනය – 2018

ලෝක තැපැල් දිනය – 2018

Vision 2025  Enterprise Sri Lanka Exhibition Participation

Vision 2025 Enterprise Sri Lanka Exhibition Participation

නව තැපැල්පති  වැඩ බාර ගන්නා ලදී.

නව තැපැල්පති වැඩ බාර ගන්නා ලදී.

ක්‍රිකට්/බැඩ්මින්ටන් ජයග්‍රහන

ක්‍රිකට්/බැඩ්මින්ටන් ජයග්‍රහන

e-Mobile Cash සේවාවා ආරම්භ කිරීම-තැපැල් මූලස්ථානයේදී

e-Mobile Cash සේවාවා ආරම්භ කිරීම-තැපැල් මූලස්ථානයේදී

2018 නව අවුරුදු සමාරම්භක උළෙල-තැපැල් මූලස්ථානය

2018 නව අවුරුදු සමාරම්භක උළෙල-තැපැල් මූලස්ථානය

ලෝක තැපැල් දිනය 2017

ලෝක තැපැල් දිනය 2017

ජල බිල්පත් ගෙවීමේ සේවාව ඇරඹීමේ අවස්ථාව

ජල බිල්පත් ගෙවීමේ සේවාව ඇරඹීමේ අවස්ථාව

ජල බිල්පත් බාර ගැනීම සඳහා වන ගිවිසුම් අත්සන් කිරීම

ජල බිල්පත් බාර ගැනීම සඳහා වන ගිවිසුම් අත්සන් කිරීම

Mid Year ICT Forum

Mid Year ICT Forum

ගණකාදිවරුන දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන-පේරාදෙණිය අධ්‍යාපන විද්‍යා පීඨය

ගණකාදිවරුන දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන-පේරාදෙණිය අධ්‍යාපන විද්‍යා පීඨය

2017 නව අවුරුදු සමාරම්භක උළෙල-තැපැල් මූලස්ථානය

2017 නව අවුරුදු සමාරම්භක උළෙල-තැපැල් මූලස්ථානය

ලෝක තැපැල් දින සැමරුම් උළෙල-අනුරාධපුරය තැපැල් සංකීර්ණය- 2016

ලෝක තැපැල් දින සැමරුම් උළෙල-අනුරාධපුරය තැපැල් සංකීර්ණය- 2016

ලෝක තැපැල් දිනය – 2016

ලෝක තැපැල් දිනය – 2016

UPU Congress 2016

UPU Congress 2016

ඇමතුම් මධ්‍යස්ථානය විවෘත කිරීමේ උත්සවය-තැපැල් මූලස්ථානය

ඇමතුම් මධ්‍යස්ථානය විවෘත කිරීමේ උත්සවය-තැපැල් මූලස්ථානය

2016 නව අවුරුදු සමාරම්භක උළෙල

2016 නව අවුරුදු සමාරම්භක උළෙල

Marketing Management Programme

Marketing Management Programme

ලෝක තැපැල් දිනය – 2015

ලෝක තැපැල් දිනය – 2015

විදේශ මුදල් හුවමාරු සේවාව ආරම්භ කිරීම

විදේශ මුදල් හුවමාරු සේවාව ආරම්භ කිරීම

සමාරම්භක උත්සවය-නායකත්ව පුහුණු වැඩසටහන

සමාරම්භක උත්සවය-නායකත්ව පුහුණු වැඩසටහන

මුද්දර නිකුත් කිරීම -150 සැමරුම – කොළඹ නගර සභාව

මුද්දර නිකුත් කිරීම -150 සැමරුම – කොළඹ නගර සභාව

මුද්දර නිකුත් කිරීම – ඇන්ටන් චෙකෝෆ්ගේ ශ්‍රි ලංකා සංචාරය සැමරුම

මුද්දර නිකුත් කිරීම – ඇන්ටන් චෙකෝෆ්ගේ ශ්‍රි ලංකා සංචාරය සැමරුම

ඉමදුව නව තැපැල් කාර්යාලය විවෘත කිරීම

ඉමදුව නව තැපැල් කාර්යාලය විවෘත කිරීම

ජාතික වකුගඩු අරමුදල සඳහා තැපැල් සේවකයන්ගේ දිනක වැටුප පරිත්‍යාග කිරීම

ජාතික වකුගඩු අරමුදල සඳහා තැපැල් සේවකයන්ගේ දිනක වැටුප පරිත්‍යාග කිරීම

ලෝක තැපැල් දිනය 2015-මධ්‍යම පළාත

ලෝක තැපැල් දිනය 2015-මධ්‍යම පළාත

mBillionth සම්මාන ප්‍රධානෝත්සවය

mBillionth සම්මාන ප්‍රධානෝත්සවය

Stamps

Stamps