අපගේ කණ්ඩායම

රංජිත් ආරියරත්න

තැපැල්පති

3 වන මහල, තැපැල් මූලස්ථානය,
310, ඩී.ආර්. විජේවර්ධන මාවත, කොළඹ 01000
දුරකතන අංකය : +94 (11) 232 5111 | ෆැක්ස්:+94 (11) 244 0555

වී විවේකානන්දලිංගම් මහතා

නියෝජ්‍ය තැපැල්පති (පාලන)

3 වන මහල, තැපැල් මූලස්ථානය,
310, ඩී.ආර්. විජේවර්ධන මාවත, කොළඹ 01000
දුරකතන අංකය: +94 (11) 242 1001 | ෆැක්ස්: +94 (11) 245 2411

ඩී.ඒ.ආර්.කේ. රණසිංහ මහතා

නියෝජ්‍ය තැපැල්පති (මෙහෙයුම්)

3 වන මහල, තැපැල් මූලස්ථානය,
310, ඩී.ආර්. විජේවර්ධන මාවත, කොළඹ 01000
දුරකතන අංකය: +94 (11) 232 9966 | ෆැක්ස්: +94 (11) 245 2411

එම්.එච්.එම් අස්ලාම් මහතා

නියෝජ්‍ය තැපැල්පති (සංවර්ධන)

3 වන මහල, තැපැල් මූලස්ථානය,
310, ඩී.ආර්. විජේවර්ධන මාවත, කොළඹ 01000
දුරකතන අංකය: +94 (11) 232 9966 | ෆැක්ස්: +94 (11) 245 2411

එන්.ඒ.එච්.කේ විජේරත්න

ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී

5 වන මහල, තැපැල් මූලස්ථානය,
310, ඩී.ආර්. විජේවර්ධන මාවත, කොළඹ 01000
දුරකතන අංකය: +94 (11) 000 0000 | ෆැක්ස්: +94 (11) 232 9797

ජේ.ඒ.ඩී.ඒ. ගනේපොල මහත්මිය

ප්‍රධාන අභ්‍යන්තර විගණක

5 වන මහල, තැපැල් මූලස්ථානය,
310, ඩී.ආර්. විජේවර්ධන මාවත, කොළඹ 01000
දුරකතන අංකය : +94 (11) 000 0000 | ෆැක්ස්:+94 (11) 000 0000

ජී.සී.අයි ද සිල්වා මහත්මිය

නියෝජ්‍ය තැපැල්පති(මධ්‍යම පළාත)

නියෝජ්‍ය තැපැල්පති කාර්යාලය,
මහනුවර. 20000
දුරකතන අංකය: +94 (81) 2234589 | ෆැක්ස්: +94 (81) 2222912

ජයනන්දි තිරුචෙල්වම් මහත්මිය

නියෝජ්‍ය තැපැල්පති (නැගෙනහිර පළාත )

නියෝජ්‍ය තැපැල්පති කාර්යාලය,
මඩකලපුව. 30000
දුරකතන අංකය: +94 (65) 222 6692 | ෆැක්ස්: +94 (65) 222 4459

එච්.ඩීි. අයි අබේවික්‍රම මහතා

නියෝජ්‍ය තැපැල්පති (උතුරු මැද පළාත )

නියෝජ්‍ය තැපැල්පති කාර්යාලය,
අනුරාධපුරය. 50000
දුරකතන අංකය: +94 (25)2222136, ෆැක්ස්+94(25)2235305

එච්.එම්.ප්‍රේමචන්ද්‍ර මහතා

නියෝජ්‍ය තැපැල්පති (වයඹ පළාත )

නියෝජ්‍ය තැපැල්පති කාර්යාලය,
කුරුණෑගල. 60000
දුරකතන අංකය: +94 (37) 222 3765 | ෆැක්ස්: +94 (37) 222 3765

මධුමති වසන්තකුමාර් මහත්මිය

නියෝජ්‍ය තැපැල්පති (උතුරු පළාත)

නියෝජ්‍ය තැපැල්පති කාර්යාලය,
යාපනය. 40000
දුරකතන අංකය: +94 (21) 222 2296 | ෆැක්ස්: +94 (21) 222 5011

ආර්.ඒ ඩේවිඩ් මහතා

නියෝජ්‍ය තැපැල්පති (සබරගමුව පළාත)

නියෝජ්‍ය තැපැල්පති කාර්යාලය,
රත්නපුර. 70000
දුරකතන අංකය: +94 (45) 223 2051 | ෆැක්ස්: +94 (45) 222 3256

ටී.එල්.එන්.එස් මෙන්ඩිස් මිය

නියෝජ්‍ය තැපැල්පති (දකුණු පළාත )

නියෝජ්‍ය තැපැල්පති කාර්යාලය,
ගාල්ල. 80000
දුරකතන අංකය: +94 (91) 2222134 | ෆැක්ස්: +94 (91) 2222134

ආර්. ධර්මසිරි පියසේන මහතා

නියෝජ්‍ය තැපැල්පති (උෟව පළාත)

නියෝජ්‍ය තැපැල්පති කාර්යාලය, තැපැල් සංකීර්ණය
බදුල්ල. 90000
දුරකතන අංකය: +94 (55) 2225372 | ෆැක්ස්: +94 (55) 2225371

තුසිත හුලංගමුව මහතා

නියෝජ්‍ය තැපැල්පති (බස්නාහිර පළාත-උතුර)

නියෝජ්‍ය තැපැල්පති කාර්යාලය, ගම්පහ,
කොළඹ 01000
දුරකතන අංකය: +94 (33) 223 6365| ෆැක්ස්: +94 (11) 000 0000

කේ.ඒ.එන්.පී කඳනාරච්චි මහතා

නියෝජ්‍ය තැපැල්පති (බස්නාහිර පළාත-දකුණ)

නියෝජ්‍ය තැපැල්පති කාර්යාලය,
කොළඹ 01000
දුරකතන අංකය: +94 (11) 267 6484 | ෆැක්ස්: +94 (11) 267 1488