තැපැල් අලෙවිසල

මෙම සුපිරි තැපැල් වෙළද සංකීර්ණ සංකල්පය මගින් අතිරේක පහසුකම් සහ සේවාවන් සැපයෙන අතරම තොරතුරු තාක්ෂණය මහජනතාව අතරට ගෙනයාමේ අරමුණින් මූලික වශයෙන් මෙය ස්ථාපිත කරන ලදී. වර්තමානයේ මෙවැනි අලෙවිසල් 125 කට වඩා අධික සංඛ්‍යාවක් දිවයින පුරා පිහිටුවා ඇති අතර මහජනතාව අතර ජනප්‍රිය වෙමින් පවතී. තවදුරටත් මේවා ව්‍යාප්ත කිරීමට කටයුතු කරමින් පවතී.

  • ඡායා පිටපත් සේවය
  • ලැමිනේටින් සේවය
  • පොත් බැඳීම
  • පරිඝණක වදන් සැකසීම
  • සුභ පැතුම් පත් අලෙවිය
  • තෑගි භාණ්ඩ අලෙවිය
  • පාසැල් උපකරණ අලෙවිය
  • තෑගි සහ පාර්සල් දවටන අලෙවිය
  • ලිපි ද්‍රව්‍ය අලෙවිය