පුරප්පාඩු පිරවීම්

තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රාථමික ශිල්පීය නිළධර ගණයේ 111 ශ්‍රේණියේ තැපැල් රියදුරු තනතුරු සඳහා බඳවා ගැනීමේ විවෘත තරඟ විභාගය-2017
නිවේදනය- (සිංහල)
සහ ආදර්ශ අයදුම්පත්‍රය -(සිංහල)

නිවේදනය- (දෙමළ) සහ ආදර්ශ අයදුම්පත්‍රය -(දෙමළ)


තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රාථමික ශිල්පීය නිළධර ගණයේ 111 ශ්‍රේණියේ තැපැල් රියදුරු තනතුරු සඳහා බඳවා ගැනීමේ සීමිත තරඟ විභාගය-2017
නිවේදනය- (සිංහල)
සහ ආදර්ශ අයදුම්පත්‍රය -(සිංහල)

නිවේදනය- (දෙමළ) සහ ආදර්ශ අයදුම්පත්‍රය -(දෙමළ)