ලෝක තැපැල් දිනය

ලෝක තැපැල් දිනය


Airmail Register/letter mail and Parcel services to Canada & USA have been recommenced. EMS Service is Still not available to Canada & the USA.

DPMG Operations -Updated on 18-05-2021
 

Information to ship your cross border e-commerce goods through Asia Pacific postal Network


ශ්‍රි ලංකා තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව මහජනතාව හා ලියුම් කවර නිෂ්පාදකයන් වෙත කරනු ලබන නිවේදනයයි ‍- මෙතන Click කරන්න


අපේ සේවාවන්

මෙරට තැපෑල විදේශ තැපෑල මුදල් හුවමාරුව
මෙරට ලිපි සඳහා මුද්දර මගින් ගාස්තු පෙර ගෙවීම් කල හැක.. විශ්ව තැපැල් සංගමය එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවර්ධන අරමුදලේ මව් සංවිධානය වන අතර ,.. “මුදල් ඇණවුම” යනු කිසියම් මුදලක් තැපැල් කාර්යාලයෙන් ගෙවීම සඳහා දෙන නියෝගයකි …
පිටරට අධිවේගී තැපැල ලොජි තැපෑල මෙරට අධිවේගී තැපැල් කුරියර් සේවාව
(ඊ.එම්.එස්.) ‍සේවාව ලිපි ද්‍රව්‍ය සහ වෙළඳ බඩු තැපෑලෙන් යැවීම සඳහා … මෙම සේවාව අන්තර් ජාල ගත සේවාවක් වන අතර ඒ මගින් තැපැල් කල භාණ්ඩ වල පවත දැනගැනීම..
උපයෝජිත බිල්පත් ගෙවීම අර්ථ සාධක/ සේවක භාර කාර අරමුදල් ගෙවීම විභාග ගාස්තු ගෙවීම
විශ්‍රාම වැටුප් ගෙවීම / සමාජ සුභසාධන ගෙවීම් බැංකු සේවා ඉ ටෙලිමේල් සේවාව
මුද්දර නිෂ්පාදන තැපැල් රක්ෂණ වාහන දඩ මුදල්